Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

221B Baker Street

221B Baker Street in BBC Sherlock - living room

I've started this part on Friday  June 7 2013 and yesterday - June 15 2013 I have - basically - completed it. And on June 22 2013 I've completed some props for the right Sherlocks-Johns ball-up :-) It was great challenge for me and was rather difficult to find out right colours and shapes (although I have rather simpified it) - you surely noticed it too - almost whole BBC Sherlock is enacted in artistic twilight, mostly in the evening, or by low alight... Luckily I've found computer model (shapes a bit different, but colours right) on web... And until this project I've created after my fantasie, who could know if the result was a bit different as my plan? :-) And now I had to make after master and here we are :-) And I alone would never combine such colours and two so fancy wall papers together and result is great! My great acknowledgement to settings creators! 
By the way - my niece guessed right, what it will be after first five pieces of furniture (outside of the room). Although she admitted - the flag on the cushion helped her a bit :-) / 


Začala som 7. júna 2013 a včera - 15. júna 2013 som to mala - v podstate - hotové. A 22.6.2013 som dokončila pár propriet, aby to bol ten správny Sherlockov-Johnov "bordel" :-) Bola to veľká výzva a bolo dosť ťažké zistiť správne farby a tvary (hoci som to dosť zjednodušila) - iste ste si tiež všimli - skoro celý BBC Sherlock sa odohráva v umeleckom prítmí, hlavne večer, pri slabom osvetlení.... Našťastie som našla na webe počítačový model (tvary trochu iné, ale farby správne)... A doteraz som robila podľa fantázie, ak aj výsledok nebol celkom podľa plánu, kto by sa to dozvedel ? :-) A teraz som robila podľa vzoru a tu to máme :-) 
A sama by som nikdy neskombinovala také farby a dva vzory tapety a výsledok je skvelý. Moje veľké uznanie tvorcom kulís!
Mimochodom - moja neter správne uhádla, čo to bude, z fotografie prvých piatich kúskov (mimo izbu). Hoci mi priznala, že vlajka na vankúšiku trošku pomohla :-)


Furniture / Nábytok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some Props / Niektoré propriety

 

 

 


 

and you see - I tried to make also "outlook" /

a vidíte - skúsila som vyrobiť aj "výhľad"

 

 

 

 

 


 

I think that new moon lamp is better / Myslím, že tá nová mesačná lampa je lepšia 

 

 

 

 


I'm so pleased :-) /       

Mám veľkú radosť :-)
 

 These are latest props I've made 19.7.2013 /
Toto sú najnovšie doplnky, ktoré som robila 19.7.2013


  

                                          HXOE38 on Make A Gif, Animated Gifs
 

 Gallery / Galéria
There are also some photos from set which I have from www.sherlockology.com, so you can compare :-) / Je tam aj pár fotiek z pľacu, ktoré mám z www.sherlockology.com, tak môžeš porovnávať :-)

Click on picture to see it /

Klikni na obrázok a pozri si ju
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221B Baker Street habitants

It was actually great challenge to make this two :-).  Especially John made it hard for me (my niece said he is more like hobbit he played - and I think she's right :-)). Even sewing stitch is too thick for such a short hair... /
Vyrobiť týchto dvoch bola skutočne veľká výzva :-). Hlavne John mi dal zabrať (moja neter povedala, že sa skôr podobá na hobita, ktorého hral - a myslím, že má pravdu :-)). Ešte aj niť na šitie je prihrubá na také krátke vlasy...

                                      
       xY4nc5 on Make A Gif, Animated Gifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wardrobe / Garderóba

 

 

 

 

                                    
                                               
Grade 3 active for Sherlock Holmes  and Dr. Watson /
                                              Stupeň 3 aktívny pre Sherlocka Holmesa a Dr. Watsona

Irene Adler - The Woman - lives outside of Baker Streer but how could she absent in my Dollhouse? /

Irene Adler - Žena všetkých žien - žije mimo 221B Baker Street, ale ako by mohla v mojom domčeku chýbať?I've found no photo where I could see exactly how the coat looks like, so I let my fantasy play :-) She is pretty, isn't she? /
Nenašla som žiadnu fotku, ako presne kabátik vyzerá, tak sa to nechala na mojej fantácii :-) Nie je krásna?

added/pridané 22.7.2013One of my TOP 4 scenes of BBC Sherlock - A Scandal in Belgravia - I Am Sherlocked /

Jedna z mojich TOP 4 scén z BBC Sherlocka - Škandál v Belgravii - I Am Sherlocked

 

 

 

Galleries / Galérie

click on pictures  / Klikni na obrázky 

   

 

 

 

 

.....

 

Victorian 221B Baker Street / Viktoriánska 221B Baker Street

As I have not much place here on this web-site free I follow with documentation of my Dollhouse here on whatilove/

Keďže nemám už veľa voľného miesta na tejto webke, pokračujem v dokumentovaní môjho Dollhouse tu na whatilove

 

221B Baker Street in Victorian style completed on 17.08.2014 (Start on 20.07.2014). / 221B Baker Street vo viktoriánskom štýle som dokončila 17.08.2014 (Začala som 29.07.2014). See more/Viac here / tu.

 

 

 


......
 

TOPlist