Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Diary / Denník

Diary / Denník

In this section you can see my latest creations, after the house was basically completed - always click on picture to see more pictures. / V tejto sekcii sú moje najnovšie výtvory, po tom, ako som domček v podstate dokončila - klikni vždy na obrázok a pozri si viac...

For opening - gallery of kinds of furniture I ve made till now. I will always update it. Click on picture /

Na úvod - galéria druhov nábytku,ktoré som doteraz vyrobila. Budem ju stále aktualizovať. Klikni na obrázok

 

 

 • 03.11.2015 - And see what's new in my Dollhouse / A pozri, čo je nové v mojom Dollhouse
  here/tu.


   
 • 05.09.2015 - Between whiles I made almost all Doctors and most of them found their new home by my friends. / Medzičasom som vyrobila už skoro všetkých Doktorov a väčšina našla svoj nový domov u mojich priateľov. Read/Čítaj.

   
 • 28.04.2015 - This my website has its second anniversary today and continues here. / Táto moja webka má dnes druhé výročie a pokračuje tu.

 

 • 17.10.2014 - TARDIS - and I've completed also my favorite 4th Doctor. / A vyrobila som aj môjho obľúbeného 4tého Doktora. Here/Tu.

 

 • 12.10.2014 - TARDIS - at last I have made my two Doctors / Konečne som vyrobila mojich dvoch Doktorov. / See more at the end of the section / Pozri viac na konci sekcie Here / Tu.

   
 • 17.08.2014 - I just completed my Victorian 221B Baker Street. / Práve som dokončila moju viktoriánsku 221B Baker Street. Here / Tu.

   
 • 29.07.2014 - I started with my Victorian 221B Baker Street living room / Začala som moju Viktoriánsk obývačku na 221B Baker Street. HERE / TU.

   
 • 28.04.2014 - Today my website has the first anniversary :-) / Dnes má moja webka prvé výročie :-)

 

 • 01.03.2014 - My dollhouse is in glass cases now. Its better because of dust. Only cottage stays but turned a bit. / Môj 
  domček je teraz vo vitrínach, je to lepšie kvôli prachu. Len chata ostala, ale pootočená,

 

 • 28.1.2014 - At last, after 27 days of package "on the road",  I've received birthday present from my friend Jay - Doctor Who Set to 50. anniversary of series. It's lovely, figures are 4 cm tall and can move :-). I enjoy the set very much! / Konečne, po 27 dňoch balíka "na cestách", som dostala narodeninový darček od priateľky Jay - Sadu Doctor Who k 50. výročiu seriálu. Je krásna, figúrky majú 4 cm a môžu sa hýbať :-). Mám z darčeka velikánsku radosť!
  More at the end of gallery/Viac na konci galérie HERE/TU.

   
 • 01.01.2014 heart PF 2014  heart

 

 • 24.12.2013 - Christmas in my Dollhouse / Vianoce v mojom domčeku

 

 

 • 07.12.2013 - My TARDIS is basically completed. Only Doctor still absents./ Moja TARDIS je v podstate hotová. Len Doctor stále chýba. More/Viac HERE/TU.

 

 • 01.12.2013 - I have article in second issue of e-magazine of Sherlock Holmes Society of India and I am very proud of it. Dont miss Dedication at the beginnin. My article on 13. page - 221B Baker Street Dollhouse. / Mám článok v druhom vydaní e-magazínu Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa a som veľmi hrdá. Neprehliadnite Venovanie na začiatku. Môj článok je na str. 13 - 221B Baker Street Dollhouse. Read/Čítaj HERE/TU.
   
 • 01.12.2013 - Im one spep closer to completing of my TARDIS. Som o krok bližšie k dokončenie mojej TARDIS. More HERE/TU.

 

 • 23.11.2013 - TARDIS interior is "half way" completed. Nice that it is on the day of premiere of "The Day of the Doctor" - 50. anniversary Special, which Ive seen and which was absolutely fantastic! So Happy Birthday Doctor! / Interiér TARDIS je "na pol cesty" hotový. Pekné, že to je v deň premiréry "Deň Doctora" - Špeciálu k 50. výročiu Doctora who, ktorý som videla a ktorý je jednoducho fantastický! Tak všetko najlepšie k narodeninám, Doctor! More/Viac HERE/TU.
   
 • 17.11.2013 - I ve started to create TARDIS of Doctor Who. / Začala som vyrábať TARDIS Doctora Who. More/Viac HERE/TU.

 

 • 01.11.2013 - Yesterday I have made some new props / Včera som vyrobila pár nových doplnkov. More HERE/TU.

 

 • 27.10.2013 - Midsomer cottage furnishing is basically completed. Only some props still absent... / Zariadenie Midsomerskej chalupy je v podstate hotové, chýba ešte pár doplnkov... More/Viac HERE/TU.

 

 • 20.10.2013 - Some new items in house / Pár nových vecí v domčeku. HERE/TU.

 

 • 15.10.2013 - At last I've started to make furnishing in Midsomer cottage. / Konečne som začala robiť zariadenie
  v Midsomer cottage. HERE/TU.

 •  
 • 09.10.2013 - some new items in my Midsomer cottage. / pár nových vecí v mojej Midsomerskej chalupe. More/Viac HERE/TU.

 

 • 21.09.2013 - I started to make Midsomer Cottage. And as I have only 16 sections available and I needed one more for these other creations,  Hercule Poirot and Miss Marple have now their common section  / Začala som robiť Chalupu v Midsomeri. A keďže mám k dispozícii len 16 sekcií a potrebovala som jednu pre tieto ostatné výtvory, Hercule Poirot a slečna Marplová majú teraz spoločnú sekciu. More/Viac HERE/TU.
   
 • 16.09.2013 - "Photoshooting" with my Poirot. / "Fotenie" s mojím Poirotom. More/Viac HERE/TU.

 

 • 30.08.2013 - Bathroom - new bath / Kúpelňa - nová vaňa. More/Viac HERE/TU.

 

 • 14.08.2013 - Miss Marple is completed. / Dokončila som slečnu Marplovú. More/Viac HERE/TU.

 

 • 12.08.2013 - I've just completed Miss Marple's salon / Práve som dokončila salón slečny Marplovej. More/Viac HERE/TU.

 

 • 10.08.2013 - Some new items in Miss Marple's salon / Pár nových kúskov v salóne slečny Marplovej HERE/TU.

 

 • 07.08.2013 - I've almost completed Poirots doll, I have to make else jacket / Temer som dokončila Poirota - bábiku, ešte musím urobiť sako. More/Viac HERE/TU.

 •  
 • 05.08.2013 - New section - Miss Marple - salon / Nová sekcia - Slečna Marplová - salón HERE/TU.

   
 • 03.08.2013 - New configuration of dollhouse / Nové usporiadanie domčeka. More/Viac HERE/TU.

 

 • 01.08.2013 - I've just completed Poirot's work room / Práve som dokončila Poirotovu pracovňu. More/Viac HERE/TU.

 

 • 31.07.2013 - More items in Poirots room / Viac položiek v Poirotovej izbe HERE/TU.


 

 • 29.07.2013 - Four items of Poirots work and dining room are completed this weekend :-). / Tento víkend som vyrobla štyri položky Poirotovej pracovne a jedálne :-). More/Viac HERE/TU.

   
 • 24.07.2013 - I've started to make new room - Poirot's work and dining room. / Začala som robiť novú miestnosť - Poirotovu pracovňu - jedáleň. More/Viac HERE/TU.

   
 • 20.07.2013 - I've just completed latest props in 221B Braker Street. / Práve som dokončila najnovšie doplnky na 221B Baker Street. More/Viac HERE/TU.

 •  
 • 14.07.2013 - Irene Adler - The Woman - I've completed the doll yesterday, it was rather difficult - look only at those high heels and her hair open or hair do... / Irene Adler - Žena všetkých žien - bábiku som dokončila včera, bolo to dosť ťažké - pozrite len na tie vysoké podpätky a vlasy rozpustené, alebo s účesom... More/Viac HERE/TU.
   
 • 11.07.2013 - New sofa - just a small impulsive idea at work, by changing carteidge of printer. Would it be once more - new item - no place - new room? May be, but not now - I have another plans :-). / Nová pohovka - len taký malý náhly nápad v práci, pri výmene toneru tlačiarne. Bude to znovu - nový kúsok - niet miesta - nová izba? Možno, ale nie teraz - mám iné plány :-). More/Viac HERE/TU.
   
 • 10.07.2013 - Great acknowledgment for me from www.sherlockology.com - I appreciate it so much! :-) Click on picture and read it. / Veľké uznanie pre mňa z www.sherlockology com - veľmi si to cením :-). Klikni na obrázok a čítaj. Or you can see it in gallery/Alebo si to pozri v galérii HERE/TU.
   
 • 07.07.2013 - Habitants of 221B Baker Street have new wardrobe / Obyvatelia 221B Baker Street majú novú garderóbu. Look/Pozri HERE/TU

 

 • 05.07.2013 - Habitants of 221B Baker Street are at last at home. / Obyvatelia 221B Baker Street sú konečne doma. Look/Pozri HERE/TU.

 

 • 23.06.2013 - New props in 221B Baker Street. Click on picture to see them. / Nové doplnky v 221B Baker Street. Klikni na obrázok  pozri si ich.

   
 • 15.06.2013 - I've  completed new room and new section "221B Baker Street." / Dokončila som novú miestnosť a sekciu "221B Baker Street". More/Viac HERE/TU.

 •  
 • 11.06.2013 - I've made new section - you can guess, what will it be, when it will be completed :-) / Vytvorila som novú sekciu - možeš hádať, čo to bude, keď to bude hotové :-) HERE/TU.

   
 • 02.06.2013I've completed new room - small pavilion and new section for it here. / Dokončila som novú miestnosť  - pavilónik a novú sekciu preň tu na stránke HERE/TU.

   
 • 28.05.2013 - I've started to create new small pavilion - I still don't know  what exactly will be inside, but I need place for new sofa :-) / Začala som robiť nový pavilónik - ešte neviem presne, čo v ňom bude, ale potrebujem miesto pre novú pohovku :-)
   
 • 27.05.2013 - New accessories  / Nové doplnky


   
 • 24.05.2013 - "Sweat flag" canapé - but I have no place for it, so it seems I have to create a new room :-) / "Ratanová" pohovka - ale nemám pre ňu miesto, vyzerá to, že musím vytvoriť novú izbu :-)

   
 • 23.05.2013 - Aquarium in living room. I still consider wether I pour water in it or not :-) / Akvárium v obývačke. Stále zvažuje, či doňho nalejem vodu, či nie :-)

   
 • 18.05.2013 - New knitted basket, I realised that without holder its better. / Nový pletený košík, zistila som, že bez rúčky je to lepšie

 

 • 18.05.2013 - Knitting for Amelia / Štrikovanie  pre Améliu

 

 

 • 11.05.2013 - New lamps in living room, bedroom and guest room / Nové lampy v obývačke, spálni a pracovni
  Click on picture to see more / Klikni na obrázok a pozri si viac

 

 • 04.05.2013 - Little garden / Záhradka


 

 • 28.04.2013 - Kitchen - second table - there was no place for cooking and baking... / Kuchyňa - druhý stôl - nebolo tam miesto na varenie a pečenie...


 •  

 

TOPlist