Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Hercule Poirot and Miss Marple

Whitehaven Mansions - work and dining room of Poirot

Agatha Christie is my favorite crime writer, Poirots and Miss Marples rooms are my my hommage to Queen of Crime.
It was rather difficult to find pictures of this room, which show furnishing at least a bit clearly. I've started on 22. July 2013 - as usually - with kit and it was challenge again :-). I had to make eleven items of furniture (no place for more) and some props. /
Agatha Christie je moja obľúbená spisovateľka detektívok. Izby Poirota a slečny Marplovej sú mojou poctou Kráľovne detektívok.
Bolo dosť ťažké nájsť fotky tejto miestnosti, ktoré by ukazovali zariadenie aspoň trochu jasne. Začala soI 22. júla 2013 - ako zvyčajne - miestnosťou a bola to teda výzva :-). Musela som vyrobiť asi jedenásť  položiek nábytku  (na  viac nebolo  miesto) a pár doplnkov.Poirot lives in Whitehaven Mansions, on 5th floor, London, actually - in series Poirot with David Suchet, it is Florin Court on Charterhouse Square in London. /
Poirot býva vo Whitehaven Mansions, na 5. poschodí, v Londýne - v skutočnosti - v seriáli Poirot s Davidom Suchetom, je to Florin Court na Charterhouse Square v Londýne.
   
        Florin Court          3rd from left - me on the steps
                                       of Florin Court in 2010 / Tretia zľava som ja na schodoch Florin Court v r. 2010

The furnishing (and plan of whole flat too) in series Poirot is different in season 1 - 5 and 6 - 13, I prefer the first one, new one is too cosy, warm, coloured and "soft". Poirot alone, in Agatha Christie's novels, prefered simple, strict and square shapes :-). / Zariadenie (a tiež plán celého bytu) v seriáli Poirot je odlišné v sezóne 1 - 5 a 6 - 13, viac sa mi páčilo to prvé, to nové je príliš útulné, farebné a "mäkké". Poirot sám, v románoch Agathy Christie, uprednostňoval jednoduché, strohé a hranaté tvary :-)

1. Season 1 - 5 - orange square shows what I plan to make
2. Season 6 - 13   /

1. Sezóna 1 - 5 - oranžový obdĺžnik označuje, čo plánujem vyrobiť
2. Sezóna 6 - 13


           1.                     2.

Furniture / Nábytok

 

  

 

 
 

Further I wanted to make also sofa in this style, but you see - there is no place for it... There will be else fireplace behind the armchair /

Pôvodne som chcela robiť aj pohovku v tomto štýle, ale vidíte - už nie je miesto... Ešte bude za kreslom krb...


 
I think I will make another chair, this was only my firts try, not very succesfull :-) /

Myslím, že urobím nové kreslo, toto bol len prvý, nie veľmi úspešný pokus :-)

 

 

these are some of items of the room on one bag /

toto so niektoré položky miestnosti na jednej kope 

   
  Props / Doplnky


 

 

 

 


 

 


 


 

 

 Habitant / Obyvateľ

 

 

 
Poirot: "Hasings, this hotel is on the island!" - my favorite scene of "Evil under the Sun"

Poirot: "Hastings, ten hotel je na ostrove!" - moja obľúbená scéna z filmi "Zlo pod slnkom"

  

                                     F34G7z on Make A Gif, Animated Gifs 
 

Gallery - Furnishing / Galéria - zariadenie
click on picture / klikni na obrázok


Third - fourth - fifth floor of "Whitehaven Mansions"

You can compare here photos from series, which I have from site www.investigatingpoirot.blogspot.sk with my creations :-) /

Tretie - štvrté - piate poschodie "Whitehaven Mansions"

Môžeš tu porovnať fotky zo serilá, ktoré mám zo stránky
www.investigatingpoirot.blogspot.sk, s mojimi výtvormi :-)


 


Gallery - Poirot / Galéria - Poirot
click on picture / klikni na obrázok

It was rather difficult, I ve done my best, hope you like it :-) /

Bolo to dosť náročné, lepšie som to nedokázala, dúfam, že sa vám bude páčiť :-)

 

 

 

 

 

....
 

Miss Marple - salon / Slečna Marplová - salón, Danemead, St. Mary Mead

I ve found only few photos of furnishing in diverse series, so I decided to take as master illustration of Tom Adams in book of Julian Symoms "Tge Great Detectives". /

Našla som len málo fotiek zariadenia v rôznych seriáloch, tak som ako vzor vzala ilustráciu Toma Adamsa v knihe Juliana Symonsa "Slavní detektivové", 

Miss Marple lives in fictional village St. Mary Mead, in house named Danemead and the role of village in diverse series was "played" e.g. by Nether Wallop (Joan Hickson as Miss Marple) or by Hambleden (Geraldone McEwan as Miss Marple). This photo is from the book of Agatha Christie "Murder at the Vicarage". / Slečna Marplová žije vo filtívnej dedinke St. Mary Mead, v dome zvanom Danemead a rolu dedinky v rôznych seriáloch si "zahrali" napr. Nether Wallop (Joan Hicskon ako slečna Marplová), alebo Hambleden (Geraldine McEwan ako slečna Marplová). Táto fotka je z knihy Agathy Christie "Vražda na fare".
 

Furniture / Nábytok


 

 

 

 

Props / Doplnky

 

 

 


 

 

Habitant / Obyvateľka
 

                                YuPQDB on Make A Gif, Animated Gifs


Gallery - Furnishing / Galéria - zariadenie
click on picture / klikni na obrázok

Tom Adams - salon of Miss Marple /

 Tom Adams - salón slečny Marplovej


Gallery - Miss Marple / Galéria -  slečna Marplová
click on picture / klikni na obrázok

Tom Adams - Miss Marple /

Tom Adams - slečna Marplová

  

 

 

 

........

 

 

 

TOPlist