Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Material and tools / Materiál a nástroje

Atypical material / Netypický materiál

You can use what you want - evently office off-cut -  it's only matter of fantasy... For sometime I've watched the things arround me with "another" eyes - for what they could be usefull in my dollhouse:-).  Click on picture to see, what I made of material here. /
Použiť sa dá čokoľvek - dokonca kancelársky odpad - je to len vec fantázie...  Nejaký čas som sa pozerala na veci okolo mňa "inými" očami - na čo by sa dali použiť v mojom domčeku :-). Klikni na obrázok, čo som vyrobila z tohoto materiálu.

My latest booty of atypical material :-) I can make sooo many items! /

Môj najnovší úlovok netypického materiálu :-) Môžem vyrobiť tááák veľa vecí!
16.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

...

 

Common material / Bežný materiál

Here is some material I've used, which is more typical for pattern making / Tu je ukážka materiálu viac typického pre modelárstvo, ktorý som použila

 

 

 

 

Most of it I've already had (for small reparations in my flat e.g.), something - like balza and listels and "Fimo" for dolls I had to buy. /
Väščinu som už mala doma (napr. na drobné opravy v byte), niečo - ako balzu a lišty a "Fimo" na bábiky som musela kupovať.


My colleague modeller was so kind and gave me this material rests :-). He said he didn't need it any more. /

Môj kolega modelár bol taký milý a dal mi tieto zvyšky materiálu :-) Povedal, že on ich už nepotrebuje.

 

Decoration stuff and Clothes / Dekoračné látky a oblečenie

Common stuff rests used for canapés, carpet and towells... /

Bežné zvyšky látok použité na pohovky, koberec a uteráky...

 

 

Rests of embroideries, my mammy made them, I must admit, she was much more patient as me. But ticks are rather old and decrepit, they cannot be used. They look very well as my "persia carpets", don't they? I think mammy would like them too :-) / 
Zvyšky výšiviek, ktoré robila moja mama, musím priznať, bola oveľa trpezlivejšia, ako ja. Ale obliečky sú už dosť staré a vetché a nedajú sa používať. Vyzerajú veľmi dobre ako moje "peršany",  nie? Myslím, že aj mame by sa páčili :-)

It's more practical to use knitworks - dolls can bend their arms and legs and bodies, and clothes needn't to be too "free", and stuff which doesn't fray out - like this black felt (trousers) and red one (blanket, carpet,...). /
Je praktickejšie použiť pleteninu - babiky môže ohýbať ruky, nohy a telo a oblečenie nemusí byť príliš "voľné", a látky, ktoré sa nestrapkajú - ako tento čierny (nohavice) a červený filc (deka, koberec...).

 

Tools / Nástroje

This was my first tools :-). I think it was in March this year... I wanted so much to start to create, that I couldn't wait :-). My colleague - modeller for years - help me then to buy some more suitable... /

Toto bol môj prvý nástroj :-), myslím, že to bolo v marci tohto roku... Tak veľmi som chcela začať tvoriť, že som nemohla čakať :-). Môj kolega - roky modelár - mi pomohol kúpiť pár vhodnejších...

 

With these the work is much easier. /

S týmito je práca oveľa ľahšia.

 

 

My "paintshop" / Moja "lakovňa"

 

 

 

For cutting of all kind of material /

Na krájanie všetkého materiálu

 

 

TOPlist