Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Other creations / Ostatné výtvory

Midsomer Cottage / Chalupa v Midsomeri

First I thought  Miss Marple was my last creation. But I couldn't stop :-). So here you will find my latest creations. First of them will be soon Midsomer cottage, created after those beautiful houses and cottages in my favorite series Midsomer Murders. /

Najprv som si myslela, že slečna Marplová je mojím posledným výtvorom. Ale nedalo sa prestať :-). Takže tu uvidíš moje najnovšie výtvory. Prvým z nich čoskoro bude Chalupa v Midsomeri, vytvorená podľa tých krásnych domov a chalúp v mojom obľúbenom seriáli Vraždy v Midsomeri.

House - Kit / Domček

And still I have very much to make on it :-) - balcony rail, ladder for roses, small garden,...

A stále mám na domčeku ešte veľa práce :-) - zábradlie balkónu, rebrík na ruže, malú záhradku...


 

 

 

 


On 27.10.2013 was furnishing basically completed. Only some more props still absent... /

27.10.2013 bolo zariadenie vpodstate hotové. Len pár doplnkov ešte chýba...

 Chimey is the last item I had to make. Now is my cottage completed :-) /

Komín bola posledná vec, ktorú som urobila. Teraz je moja chalupa hotová :-)


Furniture / Nábytok


    

 

   


 

 

 

 


 

 

  

 

Props / Doplnky

  

 

 

 

 

 

I have already quite few place here, so look at more props in my gallery below /

Mám tu už dosť málo miesta, viac doplnkov uvidíš v galérii dolu

 These pretty climbing roses I ve bought on "www.in-miniature-com". More in Gallery /

Tieto pekné popínavé ruže som kúpila na "www.in-miniature.com". Viac v galérii.

 

 

 

Galleries  / Galérie

click on picture / klikni na obrázok

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gallery - Kit / Galéria domček                                        Gallery - furnishing / Galéria - zariadenie
.....

Doctor Who - TARDIS

Doctor Who is British science-fiction series produced by bbc, first aired in 1963. Since about one year it is  - beside of BBC Sherlock - my very favorite series.
The TARDIS (Time and Relative Dimension iSpace) is a time machine and spacecraft of Doctor. Interesting is that TARDIS is inside greater than on outside and on outside it is police phone box :-). /
Doctor Who je britský sci-fi seriál, ktorý profukuje bbc a prvýkrát ho vysielali v r. 1963. Asi rok je - popri BBC Sherlockovi - mojim veľmi obľúbeným seriálom.
TARDIS (Time and Relative Dimension iSpace – Časová a relatívna dimenzia v priestore) je stroj času a vesmírna loď Doctora. Zaujímavé je, že TARDIS je zvnútra väčšia, ako zvonku, pričom zvonku je to policajná telefónna búdka :-).

 This is probably greatest challenge for me. Interior of TARDIS has changed in those 50 years      immensly... I shall inspire me by TARDIS of 10th Doctor (picture abowe)... /

 Toto je pre mňa asi najväčšia výzva. Interiér TARDIS za za tých 50 rokov značne menil... Budem sa  inšpirovať TARDIS 10-teho Doctora (obrázok hore) ...

 

23.11.2013 on bbc one at 7:50pm was premiere of "The Day of the Doctor" - 50. anniversary Special and it was absolutely fantastic! / na bbc one o 19:50 nola premiéra špeciálu k 50. výročiu Doctora Who "Deň Doctora" a bola úplne fantastická! 

  

TARDIS - Console/Konzola

More in Gallery / Viac v galérii

 

 
TARDIS - Interior / Interiér

I think right one is better. More - as usually - in gallery

Myslím, že interiér vpravo je lepší. Viac - ako obyčajne - v galérii
 

 My TARDIS is basically completed. Only Doctor absents. I think it will be 10th and 11th :-) /

Moja TARDIS je v podstate hotová. Len Doctor chýba. Myslím, že to bude 10ty a 11ty :-)

More in Gallery / Viac v galérii

 

My three Doctors / Moji traja Doktori (added 12.10.2014 and 17.10.1014/ pridané 12.10.2014 a 17.10.2014)

At last, after more than one year I have made my Doctors. / Konečne, po viac ako roku, som vyrobila mojich Doktorov.
See more / Viac pozri here/tu.Gallery / Galéria

Click on picture and see it / Klikni na obrázok a pozri si ju

This is TARDIS of very first Doctor (played by William Hartnell) from 1963. /

Toto je TARDIS celkom prvého Doctora (hral William Hartnell) z r. 1963.
 

 


 

 

TOPlist